Promovarea, sprijinirea, realizarea și coordonarea de activități care să contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere educațional, cultural, economic, social, tehnologic, ecologic, turistic, etc;
Dezvoltarea de parteneriate şi programe cu autorităţile publice și cu partenerii din organizațiile non-profit și din sectorul privat în vederea implementării de proiecte de cooperare privind tehnologiile informaționale și de comunicații în domeniul educațional, de pregătire profesională, de cercetare și dezvoltare;
Valorificarea patrimoniul românesc prin studiu, cercetare și promovare în formule culturale și editoriale de anvergură etc;
Dezvoltarea sistemului educaţional și de pregătire continuă în România pe baza celor mai noi procedee de tehnologia informației și comunicaţii la toate nivelele de învățământ;
Organizarea de strângeri de fonduri și activităţi caritabile, umanitare şi de responsabilitate socială;
Realizarea, formarea, închirierea, vânzarea canalelor de televiziune online, realizarea și vânzarea de programe, emisiuni, montaje video, transmisiuni în direct, publicitate etc. Toate aceste activități vor fi efectuate cu scopul de a strânge fonduri pentru proiectele susținute de asociație;
Inițierea, crearea, susținerea și dezvoltarea studiourilor locale multimedia;


Promovarea educaţiei și formării iniţiale și continue de calitate, pentru toate nivelele de învăţământ în România;
Activități de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul educației, activități cu caracter cultural-educativ;
Organizarea și participarea la activități de pregătire și formare profesională a personalului implicat în educație, cultură, știință, medicină, legislație, etc.;
Activități de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul tehnologiilor media/IT;
Realizarea, formarea, închirierea, vânzarea canalelor de televiziune online, realizarea și vânzarea de programe, emisiuni, montaje video, transmisiuni în direct, toate aceste activități vor fi efectuate cu scopul de a strânge fonduri pentru proiectele susținute de asociație;
Inițierea și implementarea de programe legate de promovarea imaginii Romaniei în Europa;
Dezvoltarea serviciilor sociale (educație, pregătire) şi îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă;
Instruire și educaţie, formare profesională;
Educația familiei și a părinților în relația cu sistemul educațional național;
Organizarea de conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea abilităţilor şi/sau dobândirea de cunoştinţe in elaborarea de proiecte și asigurarea consultantei în scrierea lor;
Afilierea asociaţiei la organisme similare din Europa şi din întreaga lume;
Elaborarea şi promovarea de politici în domeniile care formează obiectul de activitate al asociaţiei;
Cooperarea cu organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale, publice sau private, în vederea realizării obiectului de activitate;


Elaborarea şi implementarea de proiecte în domeniile care reprezintă obiectul de activitate al asociaţiei;
Participarea la parteneriate sau organizarea acestora, atât în cadrul societăţii civile, cât şi între societatea civilă şi sectorul public şi/sau privat, la nivel naţional sau internaţional, pe teme care se înscriu în obiectul de activitate al asociaţiei;
Participarea la dezbateri publice sau organizarea acestora, participarea la campanii de advocacy sau organizarea unor astfel de campanii prin care se urmăreşte promovarea obiectivelor asociaţiei;
Organizarea şi desfăşurarea de evenimente de către asociaţie sau în parteneriat cu autorităţile publice pentru promovarea dezvoltării educaționale și culturale;
Desfăşurarea de activităţi de consultanţă;
Organizarea de workshop-uri, seminarii, conferințe, dezbateri și manifestări publice, alte activități, potrivit legii, menite să sensibilizeze opinia publică în legătură cu promovarea educației, culturii și a artei în general;
Organizarea unor campanii și activități informative pe teme de interes general;
Promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept;
Localizarea și crearea de locuri de muncă pentru tineret, pentru persoanele fără venituri și pentru șomeri, precum și pentru cei care provin din familii dezmembrate sau din centre de protecție socială;
Stimularea activităților de voluntariat în interesul comunității;
Colectarea și distribuirea ajutoarelor achiziționate prin donații în natură sau bani, din țară sau străinătate, de la persoane fizice sau juridice;
Recrutarea, pregătirea, distribuirea și sprijinirea materială a persoanelor doritoare să participe la acțiuni similare cu cele prevăzutela scopul și forma de activitate a asociației;


Organizarea de cursuri de limbi străine, operare pe calculator, abilități practice și alte domenii de specialitate;
Promovarea de campanii în mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expozitii, va susține și va realiza materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.) în vederea promovării activităților asociației;
Promovarea comunicării şi cooperării cu autorităţile administraţiei publice, servicii publice, instituţii de învăţământ, organizaţii internaţionale şi agenţi economici interesaţi, în scopul sprijinirii activităților cu caracter educațional și cultural;
Iniţierea, elaborarea şi implementarea unor programe şi proiecte finanţate cu fonduri europene, guvernamentale, de interes la nivel social, economic, educaţional, cultural;
Organizarea de evenimente cultural-artistice, pe plan naţional / internaţional;
Organizarea de cursuri pentru copii şi tineri (şcoală tip școala de Duminică, şcoala de vară, iarnă, învăţământ la distanţă, etc.);
Organizarea de selecţii şi preselecţii pentru distingerea copiilor, tinerilor talentaţi, persoanelor cu abilităţi artistice din diferite medii socio-culturale, potenţialilor membri ai societăţii interesaţi în promovarea artei şi culturii;
Organizarea serviciilor de impresariat artistic, consultanţă managerială în domeniul cultural;


Înaintarea autorităţilor proiecte şi strategii pentru restaurarea unor monumente istorice, statui, edificii culturale cu rezonanţă istorică, case memoriale, opere de artă distruse, opere meşteşugăreşti unicat ș.a.
Realizarea, coordonarea, prelucrarea, editarea , publicarea , diseminarea, unor articole, cărți, cursuri, emisiuni, lucrări în domeniu, publicații periodice, (buletin informativ, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative) cu teme educaționale, culturale, sociale, economice, atât pe suport de hârtie cât şi pe suport electronic-digital;
Realizarea, coordonarea, editarea, publicarea şi imprimarea pe suport video-audio de documentare (științifice), poveşti, povestiri şi animaţie pentru adulţi, tineri şi copii;
Imprimarea pe suport audio-video cu cântări bizantine, folclor național și internațional, concerte, conferințe, material didactic sau alte manifestări de profil;
Producție cinematografică, postproducție cinematografică și video, înregistrări audio, interpretare artistică, creație artistică, publicitate, servicii de reprezentare media, design specializat,etc;
Dezvoltarea canalelor online din cadrul proiectului „Televiziunea Elevilor” ( ex: TV Elevilor, TV edu MEDIA, Kids Joy TV, etc. );
Promovarea intereselor comerciale şi economice ale membrilor asociației.
Înființarea unei fundații multimedia;
Organizarea de reuniuni, serbări, manifestări artistice, festivaluri, zile festive, tabere, concerte, expoziţii, seminarii, excursii documentare și turistice, concursuri și jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecționare, schimburi de experiență ş.a;
Desfășurarea de activități economice directe și obținerea de fonduri prin prezentarea de spectacole artistice, muzicale, activități de mișcare, animatori, clovn, marionete, teatru de păpuși, organizarea de festivaluri, tombole, simpozioane, dineuri, chete, licitații, vânzarea de baloane modelate, decorațiuni, machiaje, tatuaje, publicații, ilustrate, fonograme, inscripționări, stegulețe și alte materiale, DVD-uri, foto-video, confecționarea și vânzarea de jucării, jocuri recreative, sculptură, activități fotografice, etc. În vederea realizării scopului asociației;
Organizarea de proiecte de dezvoltare turistică (tururi de orașe – ghidaje, circuite);
Acordarea de burse, diplome, donații, premii în bani și material pentru persoane, școli, organizații sau comunități dezavantajate;
Dezvoltarea unor programe proprii și în regim de parteneriat cu instituţii, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, cu autorități publice din țară și străinătate; colaborarea cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale româneşti şi cu organizaţii internationale;
Alte activități educaționale, culturale, sociale, economice, prevăzute de lege, potrivit scopului asociației;
Pentru realizarea acestor obiective asociația va colabora cu Ministerul Educatiei Nationale, cu autoritățile locale privind formarea și educarea tinerelor generații și cu orice alte organisme și organizații de profil din țară și din străinătate